Số liệu học sinh cấp học THCS giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số liệu học sinhTHCS tính đến thời điểm 30/10/2017.

Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (37KB) Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.