Số liệu học sinh cấp học tiểu học giữa học kỳ I năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số liệu học sinh tiểu học tính đến thời điểm 30/10/2017.

Bạn có thể xem hoặc tải về file Excel .xlsx (110KB) Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.