Phúc đáp Tờ trình về việc xin chủ trương thanh lí tài sản; sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh nước sạch và xây mới một số hạng mục khác trong năm 2018

Lượt xem:


Trong thời gian vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản của một số đơn vị trường học về việc xin chủ trương thanh lí tài sản; sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh nước sạch và xây mới một số hạng mục khác trong năm 2018;

Trong thời gian chờ các cơ quan chuyên môn tham mưu với UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị, cụ thể như sau:

Mời xem chi tiết:

 Phòng GDĐT Ngọc Hồi.