Thông báo kết quả đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và xếp loại công chức, viên chức quản lý năm học 2017-2018

Lượt xem:


Ngày 11/6/2018, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi ban hành Thông báo kết quả đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và xếp loại công chức, viên chức quản lý năm học 2017-2018, Theo đó có 80 công chức, viên chức quản lý là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc được đánh giá xếp loại, cụ thể như sau:

04 Hiệu trưởng (HT) xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (01 HT mầm non, 01 HT tiểu học và 03 HT THCS).

03 Phó hiệu trưởng (PHT) xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (01 PHT mầm non, 02 PHT tiểu học và 0 PHT THCS).

01 HT tiểu học và 01 PHT tiểu học Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Các HT và PHT còn lại xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mời xem chi tiết Tại đây !

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.