Thông báo tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển theo nguyện vọng ra ngoài huyện năm học 2018-2019

Lượt xem:


Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo nguyện vọng ra ngoài huyện năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.