QT-13/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Sát nhập, chia tách trường Tiểu học.

Mã hiệu: QT-13/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.