Mẫu xét tốt nghiệp trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết

File tải vể bao gồm các mẫu sau:

1. Mẫu 1D: Danh sách người học đề nghị xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Hệ giáo dục thường xuyên (chưa tốt nghiệp của các lần trước)

2. Mẫu 2: Danh sách người học không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

3. Mẫu 3A: Danh sách người học đề nghị được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

4. Mẫu 3B: Danh sách người học đề nghị được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích).

5. Mẫu 3C: Danh sách người học đề nghị được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (chưa tốt nghiệp các năm trước).

6. Mẫu 4A: Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

7. Mẫu 4B: Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích).

8. Mẫu 4C: Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (chưa tốt nghiệp các năm trước).

9. Mẫu 5: Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.